DMCR FACEBOOK

เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลพัทลุง

  • 28 พ.ค. 2565
  • 56
เก็บข้อมูลเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง อนุรักษ์ทะเลพัทลุง

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง วิถีชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพื้นที่ชายฝั่งทะเล ๒๔ จังหวัด เพื่อสอบถามข้อมูลด้านวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงอาชีพในการดำรงขีวิตของสมาชิกเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง โดยครั้งนี้ได้สำรวจในเขต จ.พัทลุง รวม ๔ กลุ่ม ประกอบด้วยสมาคมประมงรักษ์ทะเลสาบอำเภอปากพะยูน อ.ปากพะยูน กลุ่มส่งเสริมอาชีพประมงชายฝั่งและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อ.ปากพะยูน กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลเกาะหมาก อ.ปากพะยูน และกลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่าวท่าต่อเรือ อ.เขาชัยสน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง