DMCR NEWS

กรม ทช. หารือคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลนและป่าชายหาด

  • 16 มิ.ย. 2565
  • 1,358
กรม ทช. หารือคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากร ป่าชายเลนและป่าชายหาด

       วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการ ด้านบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนและป่าชายหาด ภายใต้คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว ประธานอนุกรรมการ เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง (อทช.) นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทช. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. และผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)
           การประชุมดังกล่าว ที่ประชุมแจ้งได้เพื่อทราบถึงการรายงาน ความก้าวหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลน เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.๙ ความก้าวหน้า การดำเนินงานป่าชายเลนจังหวัดระนองสู่มรดกโลก รวมถึงการจัดกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 และการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ แบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) และแก้ไขปัญหาแนวเขตที่ดินของรัฐ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดพังงาและจังหวัดตรัง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ พ.ศ. .... เพื่อประโยชน์ในการสงวน อนุรักษ์ และการฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนให้คงสภาพธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศที่มีความสมบูรณ์ยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง