DMCR NEWS

กรมทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน

  • 21 มิ.ย. 2565
  • 335
กรมทะเล ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO และการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน

         วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 3/ 2565 โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุม พร้อมกันนี้มีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประกอบด้วย 7 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กองทัพเรือ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กรมเจ้าท่า กรมประมง กรมศุลกากร กองบังคับการตำรวจน้ำ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม โอกาสนี้นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายวรพจน์ ทรัพย์เกิด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. และเจ้าหน้ากรม ฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง sky ชั้น 10 โรงแรม อวานี พลัส ริเวอร์ ไซด์ กรุงเทพ 
          โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU Fishing) ให้ต่อเนื่องและเป็นมาตรฐาน นับเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อน ศรชล. ตามพระราชบัญญัติการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล พ.ศ. 2562 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริหาร ศรชล. มีหน้าที่ พิจารณาให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้คำปรึกษาในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่และอำนาจของ ศรชล. รวมทั้งวางระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ของ ศรชล. ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 7 หน่วยงาน ซึ่ง กรม ทช. ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง มหันตภัยขยะพลาสติก และผลกระทบของขยะทะเลต่อสัตว์ทะเลหายาก อีกด้วย

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง