DMCR NEWS

"ทช." หารือด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นย้ำประสานความร่วมมือกับพันธมิตร เสริมสร้างเครือข่ายทางทะเลให้เข้มแข็ง

  • 20 มิ.ย. 2565
  • 347
"ทช." หารือด้านการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เน้นย้ำประสานความร่วมมือกับพันธมิตร เสริมสร้างเครือข่ายทางทะเลให้เข้มแข็ง

          วันที่ 20 มิถุนายน 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย (กจช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมด้วยนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.
          ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการเตรียมความพร้อมหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ให้เดินหน้าจัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการฯ ที่ร่วมกันขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาในวาระเพื่อทราบ ซึ่งมีทั้งหมด 6 เรื่อง ประกอบด้วย งบอุดหนุนโครงการของชุมชนชายฝั่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการจัดประชุมเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้ประโยชน์จากขาแท่นปิโตรเลียมไปจัดวางปะการังเทียม จ.สุราษฎร์ธานี โครงการภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต ระหว่างกรม ทช. กับปตท.สผ. ประจำปี 2565 การจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ กรม ทช. ประจำปี 2565 การขึ้นทะเบียนชุมชนชายฝั่งกับกรม ทช. และอสทล.ประจำปี 2565 และการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2575) ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติรับทราบ พร้อมทั้งมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง รับไปพิจารณาและดำเนินการปฏิบัติต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง