DMCR NEWS

"ดร.ยุทธพล" ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และ อสทล. ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

  • 22 มิ.ย. 2565
  • 304
"ดร.ยุทธพล" ที่ปรึกษา รมว.ทส. เปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และ อสทล. ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ที่ปรึกษา รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของชุมชนชายฝั่ง และ อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.)ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
          ที่ปรึกษา รมว.ทส. ได้กล่าวชื่มชมและให้กำลังใจ อสทล. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพิทักษ์รักษาท้องทะเล ปกป้องทะเล แนวประการัง สัตว์น้ำต่าง ๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่น ๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทย โดยทั้งประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 26,200 คน และเป็น อสทล. ที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1,752 คน คิดเป็น 6.69 % ซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานราชการ กับพนักงานเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น อีกทั้ง ช่วยประชาสัมพันธ์ รับแจ้งข่าวสาร และเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือเป็นภัยร้ายแรงต่อประเทศชาติ รวมถึงกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนและเยาวชน ได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของท้องถิ่น และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่หรือชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง