DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดหารือข้อร้องเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 33
กรม ทช. จัดหารือข้อร้องเรียนพี่น้องประชาชนในพื้นที่แม่รำพึง จ.ประจวบคีรีขันธ์ กรณีการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานการประชุมหารือโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ต.แม่รำพึง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ โดยมีรองอธิบดีพรศรี สุทธนารักษ์ พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน กลุ่ม Beach For Life กลุ่ม SAVE หาดแม่รำพึง กลุ่มอนุรักษ์ฯ บ้านกรูด และพี่น้องเครือข่ายประชาชนในพื้นที่ ต.แม่รำพึง ๓๐ คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น ๙ กรม ทช. ทั้งนี้ การประชุมเป็นการหารือถึงแนวทางการสร้างกำแพงกันคลื่น ที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง ซึ่งมีความยาว ๙๖๖ เมตร การก่อสร้างกำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง คือ หายนะทางสิ่งแวดล้อมของชุมชน กำแพงกันคลื่นหาดแม่รำพึง เป็นโครงการก่อสร้างที่วางทับชายหาดแม่รำพึง ทำให้ชายหาดแม่รำพึงถูกแทนที่ด้วยคอนกรีต ไร้ซึ่งความเป็นธรรมชาติ และเป็นการทำลายระบบนิเวศชายฝั่งทะเล อย่างสิ้นเชิง ซึ่งปัจจุบันปี ๒๕๖๕ สภาพชายหาดกลับเข้าสู่สภาพปกติ การกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นเป็นภัยชั่วคราวที่ได้รับการเยียวยาความเสียหาย และไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมชายหาด อย่างรุนแรง หรือทำให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหาย หรือหากเสียหาย ความเสียหายเหล่านั้นก็ถูกบรรเทาเสร็จสิ้นแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นใดๆ ต้องใช้กำแพงกันคลื่นป้องกันชายหาด บทเรียนจากชายหาดต่างๆ ที่มีการก่อสร้างกำแพงกันคลื่น เช่น หาดทรายแก้ว จ.สงขลา หาดชะอำ จ.เพชรบุรี เป็นต้น กำแพงกันคลื่นทำให้ชายหาดหายไป และเกิดผลกระทบต่อชายฝั่งทะเล เกิดผลกระทบต่อการท่องเที่ยว ทำให้ทัศนียภาพของชายหาดธรรมชาติถูกทำลายไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง