DMCR FACEBOOK

บูรณาการตรวจการปรับพื้นที่ใกล้เขตป่าชายเลนหาดใหญ่

  • 30 มิ.ย. 2565
  • 40
บูรณาการตรวจการปรับพื้นที่ใกล้เขตป่าชายเลนหาดใหญ่

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ ๙ (DSI) ศูนย์ป่าไม้จังหวัดสงขลา หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้หาดใหญ่ กองกำกับการ ๖ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ตรวจสอบพื้นที่ ม.๔ ต.คูเต่า ผลการตรวจสอบ พบว่ามีการปรับพื้นที่ โดยใช้เครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ ขุดยกคันดินเพื่อทำการเกษตร จึงเข้าสอบถามในเบื้องต้น ได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมการขุดยกคันดินว่า บริเวณพื้นที่ที่มีการปรับพื้นที่โดยการยกคันดินมีเอกสารสิทธิ์ทางที่ดิน ได้แก่ น.ส.๓ ก เนื้อที่รวมประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่ ขณะนี้ได้ประสานเพื่อถ่ายสำเนาเอกสาร น.ส.๓ ก มอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ ต่อมามีบุคคลได้นำสำเนาเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ก มามอบให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ รวม ๒๑ ฉบับ เนื้อที่ ๓๒๖-๑-๒๙ ไร่ โดยเอกสารบางฉบับถ่ายเอกสารไม่ชัดเจน จึงได้แจ้งให้ผู้นำเอกสารไปถ่ายเอกสารมาให้คณะเจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อตรวจสอบใหม่ความถูกต้องและเป็นธรรม ทั้งนี้ ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ทางคณะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และค่าพิกัดแปลงบริเวณที่มีการปรับยกพื้นที่โดยใช้เครื่องจักรกล รถแบ็คโฮ รวม ๔๑ จุด โดยพบว่าบริเวณที่มีการปรับพื้นที่ยกคันดิน ๒๖๒-๒-๔๘ ไร่ ไม่เกินเนื้อที่ตามหลักฐานเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน น.ส. ๓ ก ที่นำมาแสดง พร้อมนี้คณะเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือเจ้าของที่ดิน ชะลอการดำเนินการปรับพื้นที่ เพราะพื้นที่บางส่วนยังคงมีสภาพป่าเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และเห็นควรประสานสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารสิทธิทางที่ดิน น.ส.๓ ก หากมีการตรวจสอบพบหลักฐานต่างๆ ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นความผิดตามกฎหมาย คณะเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง