DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนพัฒนาด้านชายฝั่งทะเล

  • 2 ส.ค. 2565
  • 400
กรม ทช. ร่วมหารือแนวทางการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนพัฒนาด้านชายฝั่งทะเล

          วันที่ 2 สิงหาคม 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายรักชาติ สุขสำราญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เข้าร่วมหารือกับนางสาวนุชจรี วงษ์สันต์  ที่ปรึกษา สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถึงแนวทางการประยุกต์ใช้ SEA กับการวางแผนพัฒนาด้านชายฝั่งทะเล กับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ด้วยระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมศูนย์พิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนของการจัดทำ SEA และสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานวางแผนและแผนงาน และให้ความรู้เกี่ยวกับบริบทการพัฒนาและกลไกการขับเคลื่อน SEA ของประเทศไทย เพื่อการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้มีกลไกในการขับเคลื่อนและนำ SEA มาใช้กับการวางแผนพัฒนาประเทศให้เป็นที่ยอมรับ และปัจจุบันอยู่ระหว่างการผลักดัน ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. ... เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องจัดทำแผนในรายสาขา และเชิงพื้นที่สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง และมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ นโยบายและแผนการบริหารจัดการทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง อยู่ในข่ายที่จะต้องจัดทำ SEA ภายใต้ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง