DMCR FACEBOOK

ตรวจสอบพื้นที่ออกโฉนดในพื้นที่ใกล้ป่าชายเลนยะหริ่ง

  • 2 ส.ค. 2565
  • 116
ตรวจสอบพื้นที่ออกโฉนดในพื้นที่ใกล้ป่าชายเลนยะหริ่ง

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี ระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน ตามเอกสารสิทธิ์ น.ส. ๓ ในท้องที่ ม.๑ ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยสภาพที่ดินปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นสวนมะพร้าว อายุประมาณ ๒ ปี จึงจดบันทึกรายงานตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการระวังชี้แนวเขตที่ดินป่าชายเลนในการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อรายงานกรม ทช. ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง