DMCR FACEBOOK

ตรวจออกโฉนด พบการรุกพื้นที่ป่าชายเลนเขตตากใบ

  • 2 ส.ค. 2565
  • 579
ตรวจออกโฉนด พบการรุกพื้นที่ป่าชายเลนเขตตากใบ

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส สาขาตากใบ ตรวจสอบ/ชี้ระวังแนวเขตที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิ์ โฉนด/หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในท้องที่ ม.๒ ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ผลการตรวจสอบพื้นที่ที่ขอออกเอกสารสิทธิมีสภาพเป็นป่าชายเลน ไม่มีร่องรอยการใช้ประโยชน์มาก่อน แต่มีการนำต้นมะพร้าวมาปลูกในพื้นที่ประมาณ ๒ -๓ เดือน จึงได้ร่วมกันถ่ายภาพพื้นที่และจับพิกัดแปลงที่ดินพร้อมตำแหน่งที่มีการปลูกต้นมะพร้าว เพื่อนำข้อมูลเสนอคณะกรรมการป้องกันและหยุดยั้งการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน จ.นราธิวาส และทำบันทึกเสนอกรม ทช. ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง