DMCR FACEBOOK

อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล อ่าวพังงา

  • 6 ส.ค. 2565
  • 65
อบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล อ่าวพังงา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการวิจัยร่วมไทย-จีน ด้านสภาพภูมิกากาศและระบบนิเวศทางทะเล จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล" ในช่วงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเอราวัณพังงา ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรม ทช. หน่วยงานในพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ ทช.จังหวัด รวม ๓๕ คน ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติงานการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติงานเก็บข้อมูลในพื้นที่ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับการจัดทำร่างแผนบริหารจัดการการวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่อ่าวพังงา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง