DMCR FACEBOOK

หารือระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในทะเลสาบสงขลา

  • 6 ส.ค. 2565
  • 69
หารือระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในทะเลสาบสงขลา

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง ร่วมกับหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเกี่ยวกับระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยฯ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ เป็นผู้จัดประชุม ทั้งนี้เพื่อเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อระบบต้นแบบการจัดเก็บข้อมูลในพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่ได้รับการพัฒนาแล้ว โดยได้ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงปฏิบัติภาคสนามและทดสอบการบันทึกข้อมูลเชิงสำรวจสำหรับพื้นที่นำร่อง ผ่านระบบ Line Chat bot TH-BIF เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง