DMCR FACEBOOK

ทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน อ่าวไทยตะวันออก

  • 6 ส.ค. 2565
  • 74
ทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมัน อ่าวไทยตะวันออก

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก เข้าร่วมกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการขจัดคราบน้ำมันจำเพาะพื้นที่ ณ ห้องประชุมปลาดาว ศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลแสนสุข อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลับบูรพา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกทีมฉลามขาว อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และสำนนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ในที่ประชุมมีการหารือประสบการณ์การเก็บตัวอย่างน้ำทะเลสำหรับวิเคราะห์ปริมาณปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำทะเล เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล กรณีเกิดเหตุคราบน้ำมันรั่วไหล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง