DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 683/2564 เรื่อง กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน

  • 14 พ.ค. 2564
  • 3,823

ดาวน์โหลด

คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 683-2564 เรื่อง กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนราษฎรจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์และใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 45

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง