DMCR FACEBOOK

สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

  • 17 ส.ค. 2565
  • 282
สวัสดีพี่น้องเครือข่ายอนุรักษ์ทะเลไทย

๑๗ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ตามมติคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีที่มาจากการจากไปของ น้องมาเรียม พะยูนน้อยขวัญใจชาวไทย ซึ่งนับเป็นปีที่ ๓ นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ เน้นเป้าหมายเพิ่มประชากรพะยูน และดูแลพื้นที่อาศัยของพะยูน รวมทั้งแหล่งหญ้าทะเล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง