DMCR NEWS

ทส.จับมือสมาคมบลูคาร์บอน จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

  • 17 ส.ค. 2565
  • 443
ทส.จับมือสมาคมบลูคาร์บอน จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก

           วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ดร.ชวัลวัฒน์ อริยวรารมย์ นายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ คุณทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ อุปนายกสมาคมบลูคาร์บอนโซไซตี้ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมา ในการนี้ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดี ทช. และคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่จัดตั้งสถาบันวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พะยูนและสัตว์ทะเลหายาก ณ อ่าวสิเกา จังหวัดตรัง 
            ซึ่งโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยดังกล่าวฯ มีภารกิจ 3 ส่วนคือศูนย์รักษาและฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย ศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านพะยูนและสัตว์ทะเลหายาก และศูนย์เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง โดยตั้งเป้าหมายจำนวนพะยูนในธรรมชาติได้รับการคุ้มครอง ดูแล และเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรพันธมิตรและพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จากนั้น รัฐมนตรี ทส. และคณะได้ร่วมกันปล่อยเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว และเต่ากระ จำนวน 1 ตัว และร่วมกันปลูกหญ้าทะเลในแปลงสาธิตเพื่อส่งมอบสู่ผู้นำชุมชนต่อไป โดยมีนายบรรจง นฤพรเมธี คณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกหญ้าทะเล

 

 

 

 

 

   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง