DMCR NEWS

รัฐมนตรี ทส. มอบเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 22 คน

  • 18 ส.ค. 2565
  • 387
รัฐมนตรี ทส. มอบเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 22 คน

          วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง รักษ์ทะเลยิ่งชีพ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ จำนวน  22 คน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม
          สำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงประเทศชาติโดยรวม ตามระเบียบข้อที่ 5 (6) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ตามข้อ 5 (6) ผู้ที่ประกอบคุณงามความดีอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือต่อประเทศชาติโดยรวม อันสมควรได้รับการยกย่องเป็นพิเศษ โดยนำความภาคภูมิใจในครั้งนี้ไปต่อยอดสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันล้ำค่าให้คงอยู่และมีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง