DMCR NEWS

"อธิบดี ทช." เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

  • 16 ก.ย. 2565
  • 270
"อธิบดี ทช." เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำบัญชีมหาสมุทร ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่

          วันที่ 15 กันยายน 2565 นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นชี้แจงผลการศึกษาการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยดร. พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมศักดิ์ ยีมิน นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งประเทศไทย และนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว จัดโดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (กอท.) ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2565 ณ ห้อง Grand Ballroom เดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จ.พระนครศรีอยุธยา
            โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประกอบด้วย ความเป็นมาโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ การจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลสถิติ ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ การวิเคราะห์การกระจายข้อมูลเชิงพื้นที่และการวิเคราะห์ความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเลเบื้องต้น การจัดทำบัญชีเศรษฐกิจมหาสมุทรและการประเมินมูลค่าเศรษฐกิจทางทะเลเบื้องต้นกำหนดกรอบการดำเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป และการให้ความรู้เครื่องมือประมงพาณิชย์ เครื่องมือประมงที่ใช้ประกอบกับเรือในขนาดต่างๆ โอกาสนี้ อธิบดี ทช. ได้มอบนโยบายการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ รวมถึงนโยบายการจัดทำบัญชีมหาสมุทรพื้นที่ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ร่วมกันขับเคลื่อนการประชุมในครั้งนี้จนประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เพื่อสามารถนำองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


   

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง