DMCR NEWS

ทช. ร่วมลงนามการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

  • 14 ก.ย. 2565
  • 111
ทช. ร่วมลงนามการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

            วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ใน “พิธีลงนามประกาศเจตนารมณ์การลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single – use Plastic) ภายในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ในการนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม บอลรูม 2 โรงแรมแกรนด์ริสมอร์ จังหวัดนนทบุรี
            สำหรับการประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือนี้ ถือเป็นนิมิตหมายยินดีในการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ในการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single - use Plastic) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความตื่นตัว สร้างความรู้ความเข้าใจและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับ เยาวชน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ขยายไปสู่ชุมชนโดยรอบ เพื่อลดปริมาณขยะและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด เพื่อก้าวสู่การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง