DMCR NEWS

กรมทะเล รับมอบเงินสนับสนุน “โครงการทดลองปักไม้ดักทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาด พื้นที่ระบบหาดจังหวัดพังงา”

  • 21 ก.ย. 2565
  • 81
กรมทะเล รับมอบเงินสนับสนุน “โครงการทดลองปักไม้ดักทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และฟื้นฟูระบบนิเวศชายหาด พื้นที่ระบบหาดจังหวัดพังงา”

           วันที่ 21 กันยายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) รับมอบเงินจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประไทยไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้) ในการสนับสนุนงบประมาณ “โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนป่าชายหาด และปักไม้ดักทราย เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง พื้นที่ระบบหาดคึกคัก ระบบหาดหาดนางทอง ระบบหาดบ้านท่านุ่น จังหวัดพังงา” เป็นเงินจำนวน 2,000,000 บาท
          จากสถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าแนวชายฝั่งทะเลนับเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก จำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการที่ดี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กิจกรรมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือการดำเนินกิจกรรมใดๆ บริเวณชายฝั่งเกินขีดความสามารถในการรองรับ และส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอยู่ในสภาพเสื่อมโทรม จนสูญเสียคุณค่าหรือคุณประโยชน์จากชายฝั่งที่มีอยู่เดิมไป กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 มาตรา 21 ในการกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการดำเนินการบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ตลอดจนเป็นแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งสำหรับแต่ละระบบกลุ่มหาด และกรอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่มีความเหมาะสมตามหลักวิชาการต่อไป

   
ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง