DMCR FACEBOOK

รองฯ ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล

  • 28 ก.ย. 2565
  • 430
รองฯ ทช. ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยรองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑลของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สนิท อักษรแก้ว กรรมการและที่ปรึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธาน ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของโครงการมนุษย์และชีวมณฑลในประเทศไทย และผลการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมการสภาประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยโครงการด้านมนุษย์และชีวมณฑล (MAB-ICC) พร้อมการประกาศพื้นที่สงวนชีวมณฑลดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม่ เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ตลอดจนผลความคืบหน้าการดำเนินการ เพื่อเสนอพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งใหม่ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการมนุษย์และชีวมณฑล จ.เชียงใหม่ และการสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ในพื้นที่สงวนชีวมณฑล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง