DMCR FACEBOOK

ต้อนรับคณะสหกรณ์เกษตรอุบล ดูงานป่าชายเลนระยอง

  • 1 ต.ค. 2565
  • 80
ต้อนรับคณะสหกรณ์เกษตรอุบล ดูงานป่าชายเลนระยอง

วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสหกรณ์การเกษตร จ.อุบลราชธานี ๔๐ คน พร้อมนักท่องเที่ยว รวม ๓๒๕ คน ในการศึกษาดูงาน ศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลนในโครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง และการบริหารจัดการขยะทะล โครงการพื้นที่สาธิตการบริหารจัดการขยะทะเลครบวงจรแบบมีส่วนร่วม เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและตระหนักถึงการอนุรักษ์ฟื้นฟู และเรียนรู้คุณค่าการรักษาทรัพยากรป่าชายเลน ณ พื้นที่โครงการป่าในมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง