DMCR NEWS

กรมทะเลและชายฝั่ง ประชุมหารือคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการอนุรักษ์ยั่งยืน

  • 2 ธ.ค. 2565
  • 332
กรมทะเลและชายฝั่ง ประชุมหารือคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ส่งเสริมการอนุรักษ์ยั่งยืน

          วันที่ 2 ธันวาคม 2565 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการระบบนิเวศทางทะเล ครั้งที่ 3/2565 การประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) โดยมีรองศาสตราจารย์ ธรรมศักดิ์ ยีมิน ประธานคณะทำงาน เป็นประธานการประชุม โอกาสนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมปะการัง ชั้น 6 ทช. 
          ที่ประชุม ได้พิจารณา (ร่าง) คู่มือการประเมินศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเลของประเทศไทย สถานีติดตามสถานภาพทรัพยากรหญ้าทะเลในวงรอบปีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่บริเวณหมู่เกาะสาหร่าย ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ... และ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่ บริเวณหมู่เกาะศรีบอยา ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ พ.ศ. ... และบริเวณหมู่เกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. ... เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการคุ้มครองระบบนิเวศทางทะเล การจัดทำพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและการจัดทำปะการังให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเกิดการบูรณาการการดำเนินงานในทุกภาคส่วน ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง