DMCR NEWS

"กรมทะเลชายฝั่ง" ผนึกกำลังร่วมกับ "สสน." เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

  • 23 ม.ค. 2566
  • 60
"กรมทะเลชายฝั่ง" ผนึกกำลังร่วมกับ "สสน." เดินหน้าขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน

          วันที่ 23 มกราคม 2566 นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นำคณะผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เข้าหารือแนวทางร่วมดำเนินการเพื่อบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยมีดร.สุทัศน์ วีสกุล ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และดร.รอยบุญ รัศมีเทศ รองผู้อำนวยการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ตลอดจนเจ้าหน้าที่จาก สสน. ร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือ ณ ห้องบัญชาการวิเคราะห์และติดตามสถานการณ์น้ำ ชั้น 2 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะทะเล ระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองเพื่อการวิจัยทางสมุทรศาสตร์สำหรับประเทศไทย การพัฒนาระบบตรวจวัดทางทะเล ตลอดจนการดำเนินงานด้านการศึกษา อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์ทะเลหายาก อีกทั้งแบบอย่างการจัดการชุมชนและอนุรักษ์ป่าชายเลนในพื้นที่บริเวณชายฝั่ง และการเชื่อมโยงข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการประชุมแล้วเสร็จ กรม ทช. จะนำประเด็นการประชุมในครั้งนี้ กลับไปหารือกับหน่วยงานภายใน เพื่อหาแนวทางและเตรียมความพร้อมในการทำงานร่วมกัน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในทุกๆ ด้าน พร้อมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการศึกษา วิเคราะห์ระบบการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบทุกมิติ เพื่อผสานความร่วมมือการทำงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลของประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง