DMCR NEWS

ทช. ร่วมสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้น

  • 25 ม.ค. 2566
  • 2,591
ทช. ร่วมสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้น

(24 ม.ค.66) กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้น บริเวณพื้นที่บริเวณเกาะสาหร่าย เกาะตันหยงอุมา เกาะเกวใหญ่ เกาะเกวเล็ก เกาะเปลากอ เกาะเปลาออ เกาะตีกาเล็ก เกาะกวาง และเกาะใกล้เคียง จังหวัดสตูล

วันที่ 19 - 24 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมออกปฏิบัติงานสำรวจประเมินสถานภาพสัตว์ทะเลหายากและติดตามตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากการสังเกตระยะไกล (Far inspection) ด้วยสายตาและภาพถ่าย (Photo identification) โดยวิธีการสำรวจทางเรือและสำรวจทางอากาศโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV-drone) บริเวณพื้นที่บริเวณเกาะสาหร่าย เกาะตันหยงอุมา  เกาะเกวใหญ่ เกาะเกวเล็ก เกาะเปลากอ เกาะเปลาออ เกาะตีกาเล็ก เกาะกวาง  และเกาะใกล้เคียง จังหวัดสตูล เพื่อประเมินชนิด จำนวนประชากร และสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งจากการสำรวจพบโลมาทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่

1.โลมาหลังโหนก (Indo-Pacific Humpback Dolphin) พบบริเวณทิศตะวันตกและทิศใต้ของเกาะสาหร่ายจำนวน 2 ตัว เกาะหัวมัน และเกาะตีกา 2 และ 3 ตัวตามลำดับ 

2.โลมาหัวบาตรหลังเรียบ (Finless porpoise) พบบริเวณเกาะเกาะเกวเล็ก จำนวน 10  ตัว 

และ 3. โลมาอิรวดี (Irrawaddy dolphin) พบบริเวณเกาะเปลากอ จำนวน 2 ตัว ทิศใต้ของเกาะสาหร่าย 2 ตัว และเกาะเกวเล็ก 3 ตัว นอกจากนี้ยังพบพะยูน จำนวน 1 ตัว บริเวณด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะตันหยงอุมาซึ่งอยู่นอกขอบเขตพื้นที่อุทยานฯ ผลการประเมินสุขภาพ พบว่า พะยูนมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง แสดงพฤติกรรมกินหญ้าทะเล ส่วนโลมาทั้ง 3 ชนิดมีสุขภาพโดยรวมสมบูรณ์แข็งแรง อัตราการหายใจ 5-7 ครั้งต่อ 5 นาที เสียงหายใจปกติ และพบโลมาหลังโหนก มีบาดแผลถลอกบริเวณครีบหลัง 1 ตัว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสัตว์ พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบของโลมาทั้ง 3 ชนิด คือ หาอาหาร ว่ายน้ำ กระโดด การดำเนินการเกี่ยวกับโลมาหลังโหนกที่สำรวจพบนี้จะมีการระบุตัวตนเพื่อนำไปคำนวณหาจำนวนประชากรที่แท้จริงของโลมาหลังโหนกในบริเวณนี้ต่อไป

ข้อมูล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Cr. สวพ.FM91

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง