DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง จ.พังงา

  • 27 ม.ค. 2566
  • 2,189
กรมทะเลชายฝั่ง สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง จ.พังงา

วันที่ 26 มกราคม 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนวิศวกรรมชายฝั่ง ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสัณฐานชายฝั่ง พื้นที่ดำเนินโครงการลดผลกระทบการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยวิธีการติดตั้งรั้วดักทราย (Sand fence) บริเวณวัดเทสก์ธรรมนาวา (วัดท่าไทร) ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งอยู่ในระบบหาดหาดท้ายเหมือง(T7E201) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยอาศัยการรังวัดผ่านระบบโครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) การสำรวจในครั้งนี้มีแนวสำรวจทั้งหมด 15 แนว ตั้งแต่บริเวณจุดเริ่มต้นถึงจุดสิ้นสุดแนวรั้วดักทราย ความยาวตามแนวชายฝั่ง 270 เมตร พบว่ามีการสะสมตะกอนทรายเพิ่มขึ้น 90 เซนติเมตร เมื่อเทียบจณะเริ่มดำเนินโครงการฯ และพบว่าบริเวณด้านหลังรั้วดักทรายมีการสะสมของตะกอนเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อเปรียบเทียบกับชายหาดในเดือนสิงหาคม 2565 และบริเวณรั้วดักทรายด้านทิศใต้ติดกับเขื่อนหินทิ้ง แนวรั้วดักทรายมีการสะสมของตะกอนจนกลบรั้วดักทราย และไม่พบการกัดเซาะบริเวณพื้นที่ข้างเคียง ทั้งนี้กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะนำข้อมูลจากการสำรวจกลับไปเป็นฐานข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตามผลสัมฤทธิ์ของการติดตั้งรั้วดักทรายดังกล่าว ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง