DMCR FACEBOOK

กรม ทช. สำรวจประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลบริเวณหมู่บ้านชาวประมงยิปซี จ.ภูเก็ต

  • 7 เม.ย. 2566
  • 2,140
กรม ทช. สำรวจประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง ทะเลบริเวณหมู่บ้านชาวประมงยิปซี จ.ภูเก็ต

วันที่ 6 เมษายน 2566 กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง โดยส่วนธรณีวิทยาชายฝั่ง ลงพื้นที่บริเวณหมู่บ้านชาวประมงยิปซี (ระบบหาดแหลมตุ๊กแก: T8A236) ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อสำรวจแนวชายฝั่งทะเลและภาพตัดขวางชายหาด (Beach profile) ด้วยเครื่องมือหาพิกัดดาวเทียมแบบ GNSS โดยการรังวัดผ่านระบบ โครงข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (RTK GNSS Network) โดยกำหนดแนวสำรวจภาพตัดขวางทั้งหมด 9 แนว มีระยะทางตามแนวชายฝั่งประมาณ 900 เมตร จากการสำรวจเบื้องต้น พบว่า พื้นที่สำรวจมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดกระเปาะ (pocket beach) มีความลาดชันชายหาดประมาณ 8 - 10 องศา และมีความกว้างของหาดประมาณ 20 - 30 เมตร ทั้งนี้ ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจในครั้งนี้ จะนำไปวิเคราะห์อัตราการเปลี่ยนแปลงแนวชายฝั่งทะเล ความลาดชันชายหาด และความกว้างของหาด เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการประเมินความเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ตฝั่งตะวันออกต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง