DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมถกคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

  • 27 ม.ค. 2566
  • 117
กรม ทช. ร่วมถกคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ

          วันที่ 27 มกราคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอุกกฤต สตภูมินทร์ ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายไพรัตน์ สุทธิพล ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application) ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม ทช. โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม ในการนี้คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Application)

 

 

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แจ้งเพื่อทราบถึงผลการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลไทยและคณะกรรมาธิการยุโรป (DG - MARE) ในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ครั้งที่ 6 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการจัดทำนโยบายและแผนบริหารจัดการประมง และแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา ของปี พ.ศ. 2566 - 2570 อีกทั้งรายงานความก้าวหน้าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน ในระยะที่ 2 ในโอกาสนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการออกใบอนุญาตทำการประมงพื้นบ้าน  และโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืน สำหรับกลุ่มเรือที่ได้รับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ซึ่งประสงค์จะเลิกอาชีพทำการประมง และเรือประมงที่แจ้งความประสงค์ออกนอกระบบเพิ่มเติม พร้อมทั้ง โครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกรณีเร่งด่วน ให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมขับเคลื่อนนโยบายประมงที่ยืนบนหลักกฎหมาย โดยคำนึงถึงความอยู่รอดของชาวประมงพื้นบ้านและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนร่วมกันเป็นสำคัญ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการประมงของประเทศไทยต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว:  ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง