DMCR NEWS

"กรมทะเลชายฝั่ง" พบปะพี่น้องเครือข่ายทางทะเล ยกระดับการทำงานร่วมกับประชาชน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

  • 26 ม.ค. 2566
  • 111
"กรมทะเลชายฝั่ง" พบปะพี่น้องเครือข่ายทางทะเล ยกระดับการทำงานร่วมกับประชาชน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

          วันที่ 26 มกราคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 จัดประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในพื้นที่ 10 จังหวัดชายฝั่งทะเล และในครั้งนี้ได้เลือกจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่แรกของการจัดประชุม โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ นายวิชัย สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 พร้อมด้วย ดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย รวมถึงผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน ณ โรงแรมแก้วสมุยรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ในการนี้ รองอธิบดี ทช. มอบนโยบายการทำงานร่วมกันระหว่างกรม ทช. เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นย้ำให้รับฟังข้อคิดเห็นจากประชาชนและนำมาใช้ในการพัฒนาการทำงานด้านเครือข่าย อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในทุกพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งยกระดับการทำงานร่วมกับประชาชน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้พี่น้องเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมได้ดียิ่งขึ้น จากนั้น ได้ให้เกียรติมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ซึ่งเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีต่อสังคม นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินกิจกรรมร่วมกับกรม ทช. ปัญหาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของกลุ่มชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล การอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันปราบปรามทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จ.ชุมพร และจ.สุราษฎร์ธานี ในโอกาสนี้ กรม ทช. จะยกพลไปจัดประชุมเครือข่ายฯ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดตรัง โดยมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง