DMCR FACEBOOK

กรม ทช. นำขยะพลาสติก กลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

  • 27 ม.ค. 2566
  • 54
กรม ทช. นำขยะพลาสติก กลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)

วันที่ 27 มกราคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ซึ่งเป็นการจัดการขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ที่ต้องดำเนินการอย่าง เร่งด่วนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคัดแยกขยะ และนำขยะพลาสติก กลับสู่กระบวนการรีไซเคิล ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร และเพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรในสังกัด โดยความร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รอบที่ 5 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2566 ทช. ได้จัดส่งขยะพลาสติกแข็งจำนวน 33.28 กิโลกรัม ยอดรวมทั้งสิ้น ดังนี้ พลาสติกแข็ง จำนวน 612.60 กิโลกรัม พลาสติกยืด จำนวน 46.82 กิโลกรัม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง