DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชายฝั่ง ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566

  • 3 มี.ค. 2566
  • 3,432

 

 

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน และประกาศพื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งและชุมชนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชายฝั่ง ที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้ว เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 กับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสามารถยื่นเอกสารการเข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ได้ที่
          1) สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

          2) ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน
          3) ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ในท้องที่
          ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน หรือสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1-10 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชายฝั่ง ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 3.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง