DMCR กฎ / ระเบียบ / ข้อบังคับ

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนชุมชนตามโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566

  • 3 มี.ค. 2566
  • 3,565

 

 

          ตามที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดทำโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประกาศพื้นที่โครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน  และประกาศเชิญชวนชุมชนท้องถิ่น/ชุมชนชายฝั่ง เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู จัดการ บำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนอย่างสมดุลและยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ นั้น

          กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จึงขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ที่สนใจร่วมสนับสนุนชุมชนในการดำเนินโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต สำหรับชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2566 ประสานการจัดทำโครงการฯ ร่วมกับชุมชน ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ขอเชิญองค์กร/บุคคลภายนอก ร่วมสนับสนุนชุมชนตามโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.77 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง