DMCR NEWS

"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง

  • 16 มี.ค. 2566
  • 195
"นายกรัฐมนตรี" ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองจังหวัดระนอง และพบปะพี่น้องประชาชน โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับและบรรยายสรุปจังหวัดระนอง ในโอกาสนี้นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) นายประถม รัศมี ผู้อำนวยการ สทช. 6 นายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการ สทช. 10 ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับกันอย่างอบอุ่น ณ ลานอเนกประสงค์หน้าเทศบาลเมืองระนอง

          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้รับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการนี้ ปกท.ทส. ได้รายงานความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าคลองหัวเขียว ป่าคลองเกาะสุย ตำบลบางริ้น ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง สืบเนื่องจากที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอร่างกฎกระทรวงเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติฯ (บางส่วน) ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์ รับไปดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 เห็นชอบตามที่กระทรวง ทส. โดยกรม ทช. เสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไป


ภาพ/ข่าว:ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง