DMCR NEWS

"ยุทธพล ที่ปรึกษา รมว.ทส." พบปะเครือข่ายทางทะเลและชายฝั่ง เดินหน้าแก้ไขปัญหา ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน

  • 17 มี.ค. 2566
  • 85
"ยุทธพล ที่ปรึกษา รมว.ทส." พบปะเครือข่ายทางทะเลและชายฝั่ง เดินหน้าแก้ไขปัญหา ส่งเสริมงานด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน

          วันที่ 17 มีนาคม 2566 ดร.ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายภาคีชุมชนชายฝั่ง อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4 พร้อมมอบนโยบายและกล่าวชื่นชมเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพิทักษ์รักษา ปกป้องท้องทะเล แนวปะการัง สัตว์น้ำต่างๆ รวมไปถึงแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าอื่นๆ ตามบริเวณแนวชายฝั่งของประเทศไทยให้สมบูรณ์ โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (เพชรบุรี) และดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย ตลอดจนผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 200 คน ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อรับฟังปัญหาและหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขปัญหา พร้อมกับนำข้อมูลมาจัดทำกรอบแผนงานเพื่อปฏิบัติการร่วมกับเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

           จากนั้น ที่ปรึกษา รมว.ทส. นำเครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ร่วมกิจกรรมเก็บขยะชายหาดและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ บริเวณ ท่าเทียบเรือ อบต.บางแก้ว สำหรับจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง รวมจำนวน 32 กลุ่ม/602 คน และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล รวมจำนวน 2,066 คน ซึ่งมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและช่วยเหลือการปฏิบัติงานกับพนักงานและเจ้าหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในท้องถิ่น ทั้งนี้ การประชุมในโดยกรม ทช. จะลงพื้นที่จัดประชุมให้ครบทุกจังหวัดเพื่อไปมอบความรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน อีกทั้งเสริมสร้างและสนับสนุนด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน รวมถึงสัตว์ทะเลหายากแก่พี่น้องเครือข่ายชุมชนและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลต่อไป

 

 

 

 


ภาพ/ข่าว:ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง