DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา

  • 17 มี.ค. 2566
  • 28
กรมทะเลชายฝั่ง ประชุมหารือโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา

วันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายสุวรรณ นันทศรุต ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านสิ่งแวดล้อม นางสุรีย์ สตภูมินทร์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นางสุมนา ขจรวัฒนากลุ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าโครงการวิจัยขยะพลาสติกในแม่น้ำ และการดักเก็บขยะพลาสติกในแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับองค์กร The Ocean Cleanup (TOC) แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ นำโดย Mr. Cyril Girardeaux ผู้จัดการโครงการฯ และผู้แทนจาก TOC สำหรับการประชุมดังกล่าวฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน ทั้งนี้ ผลจากการประชุมในวันนี้จะนำไปสู่การขยายกรอบเวลาความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กับ องค์กร The Ocean Cleanup แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ในการศึกษาขยะปากแม่น้ำในประเทศไทยร่วมกัน ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง