DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ จับมือกับ กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ มุ่งสู่ Net Zero Emissions ปี 2050

  • 20 มี.ค. 2566
  • 401
กรมทะเลชายฝั่ง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ จับมือกับ กลุ่ม ปตท. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย เร่งปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ มุ่งสู่ Net Zero Emissions ปี 2050

           วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยโครงการปลูกป่า 2 ล้านไร่ กลุ่ม ปตท. ระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. โดยมีนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป่าไม้ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ตลอดจนผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. กลุ่ม ปตท. ทั้ง 7 บริษัท และสื่อมวลชน ร่วมในพิธีลงนามฯ โอกาสนี้ ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

 

           สำหรับการลงนามในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ โครงการปลูกและบำรุงรักษาป่าชายเลน เพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต กับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับ กรมป่าไม้ และโครงการพัฒนาพื้นที่ปลูก บำรุงรักษา และระบบนิเวศป่าไม้ กับ กรมอุทยานฯ ซึ่งเป็นการผนึกกำลังของภาคีภาครัฐและเอกชนทั้งในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ โดยการปลูกป่าเพิ่ม 2 ล้านไร่ของกลุ่ม ปตท. เป็น 1 ในกลยุทธ์ "ปรับ เปลี่ยน ปลูก" ที่มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยตั้งเป้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ภายในปี 2050 ด้วยการทำงานเชิงรุก ผลักดันการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง เร่งจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อภาครัฐ มุ่งยกระดับมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล นอกจากนี้ พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย รวมถึงเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพลิกฟื้นผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ นำพาประเทศบรรลุเป้าหมาย Net Zero Emissions ที่ตั้งไว้ไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง