DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

  • 22 มี.ค. 2566
  • 272
กรมทะเลชายฝั่ง จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง

           วันที่ 22 มีนาคม 2566 (เวลา 10.00 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะทำงานกำหนดกรอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ครั้งที่ 3/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มี ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีฯ พร้อมด้วยคณะทำงานฯ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

           ที่ประชุมแจ้งเพื่อทราบความคืบหน้าการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม : กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล พร้อมกันนี้คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผังกระบวนการพัฒนากิจกรรมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง และเกณฑ์การวิเคราะห์เส้นชายฝั่งและการเปลี่ยนแปลงชายฝั่ง รวมถึง พิจารณาให้ความเห็นต่อร่างนิยามศัพท์ "การกัดเซาะชายฝั่ง" "การกัดเซาะชายฝั่งแบบชั่วคราว" "การกัดเซาะชายฝั่งแบบถาวร" "การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบเร่งด่วน" และ "การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งแบบไม่เร่งด่วน" ให้มีความชัดเจนเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเป็นไปอย่างรอบด้านไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ เศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิตและสภาพจิตใจต่อชุมชน ให้มีความมั่นคงเกี่ยวกับที่ดิน ที่ทำกิน และที่อยู่อาศัย โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระบบชาติต่อไป

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง