DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้ง (บ้านปลา) จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 22 มี.ค. 2566
  • 272
กรม ทช. ร่วมจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้ง (บ้านปลา) จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 21 มีนาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 โดยนางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ นายธีธัช ดำอุดม ผอ.ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม “กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ และกิจกรรมการวางซั้ง (บ้านปลา)” ซึ่ง เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ บริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) (ปตท สผ) ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันดำเนินงานโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักสัตว์น้ำเศรษฐกิจฯภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ร่วมกับกลุ่มประมงพื้นบ้านคลองบ้านกรูด โดย นางข้อดี้เย๊าะ พรชัย ผอ.สสค กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการฯ นายอิศรา กาญจรัตน์ นายก เทศมนตรีตำบลบ้านกรูด กล่าวเปิดงาน โดยมีนางสาวศุภจิตรา ทองฉวี ผู้จัดการแผนกโครงการเพื่อสังคม จากปตท.สผ เจ้าหน้าที่ สสค. สทช.3 คณะครูนักเรียนโรงเรียน วัดธงชัยธรรมจักร หน่วยงานราชการและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวม จำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำเศรษฐกิจ แก่กลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป และเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ รวมถึงเพิ่มรายได้ให้กับชาวประมงพื้นบ้านในบริเวณชายฝั่งทะเล 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย โดยในงาน มี การปล่อยพันธุ์ปูม้า กิจกรรมเก็บขยะชายหาด กิจกรรมวางซั้ง (บ้านปลา) ณ บริเวณลานปากคลองบ้านกรูด ต.ธงชัย อ.บ้านกรูด จ.ประจวบฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง