DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง หารือกับ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

  • 27 มี.ค. 2566
  • 319
กรมทะเลชายฝั่ง หารือกับ สถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี

          วันที่ 27 มีนาคม 2566 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประชุมคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายวรพงษ์ นาคฉัตรีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน เป็นประธาน ในการนี้ นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นางครองนวล ลิ่วมโนมนต์ ผู้จัดการ สังกัด หน่วยแผนกลยุทธ์และบริหารโครงการ และนายคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ตลอดจนคณะทำงานจากกรม ทช. และสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ทั้งนี้ ฝ่ายสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี พร้อมกันนี้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/2565 นอกจากนี้ ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย ร่างคำสั่งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงรายชื่อ คณะที่ปรึกษา และคณะทำงานโครงการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ขอให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ป่าชายเลนในโครงการฯ อนุมัติให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ปี 2566-2570 และอนุมัติโครงการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ปี พ.ศ. 2566 การเตรียมโอนเงินงบประมาณ ปตท. ไปให้กับกรม ทช. เพื่อดำเนินการซ่อมแซมหอชะคราม ปรับปรุงอาคารและนิทรรศการ พร้อมกับรายละเอียดแผนการดำเนินงาน แนวทางการบริหารสินทรัพย์, ครุภัณฑ์ และการจัดซื้อจัดจ้าง ในโครงการศูนย์ฯ สิรินาถราชินี และหารือการโอนเงินงบประมาณในส่วนของ ปตท. เพิ่มเติมของโครงการศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ประจำปีงบประมาณ 2566 กำหนดการประชุมร่วมกันของคณะที่ปรึกษา และคณะกรรมการบริหาร โครงการศูนย์ฯ สิรินาถราชินี (ชุดใหม่) และการกำหนดองค์ประชุมเพื่อพิจารณาตามวาระการประชุม

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง