DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมหารือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

  • 24 มี.ค. 2566
  • 234
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมหารือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคใต้ ณ จังหวัดสงขลา

          วันที่ 24 มีนาคม​ 2566 เวลา 09.30 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคใต้ ประกอบด้วย  จังหวัดสงขลา​ ชุมพร​ นครศรีธรรมราช​ พัทลุง​ สุราษฎร์ธานี​ นราธิวาส​ ปัตตานี​และจังหวัด​ยะลา​ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัด โดยมี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม จำนวน 60 คน ในโอกาสนี้นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วยนางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิชัย​ สมรูป ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 นายมงคล​ ไข่มุก​ด์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 นายสมไชย​ เก้าเอี้ยน​ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9​ และเจ้าหน้าที่กรม ทช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา​ จังหวัดสงขลา

 

 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้​ ปกท.ทส.​ ได้มอบนโยบาย​ในการดำเนิ​นงาน​เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้เข้าร่วมนำไปเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ​งาน​ของหน่วยงาน โดยได้เน้นย้ำในเรื่องการป้องกันการบุก​รุก​ทำลายทรัพยากรป่าไม้​ การทำงานโดยบูรณาการ​ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งรัดการดำเนินโครงการจัดที่ดิน​ทำกินให้กับชุมชน ​(คทช.)​ การแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุ พร้อม​การปฏิบัติ​หลังมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566​ และได้มอบหมายให้กรม ทช. เร่งดำเนินการเรื่องการแก้ไขปัญหา​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง​ การแก้ไขปัญหา​ขยะทะเล​ ในการนี้ ที่ประชุม ได้มีการรายงาน และนำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน กิจกรรม โครงการสำคัญ รูปแบบการบูรณาการงานของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งรายงานปัญหาสำคัญของแต่ละพื้นที่ตามภารกิจ และข้อจำกัดของการดำเนินงาน ประเด็นที่ต้องการผลักดัน หรือการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ​กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา​การกัดเซาะ​ชายฝั่ง​ การดำเนินงาน​โครงการ​ คทช.​ การแก้ไขปัญหาขยะทะเล และการสำ​รวจสัตว์​ทะเล​หายาก​ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง