DMCR NEWS

กรม ทช. ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนท้องที่จังหวัดกระบี่

  • 20 พ.ค. 2566
  • 1,266
กรม ทช. ประชุมชี้แจงการเข้าร่วมโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชนท้องที่จังหวัดกระบี่

          วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) พร้อมด้วย นางดาวรุ่ง ใจจริง ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน นายวิษณุ  แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ ร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และประชาชนในพื้นที่บ้านเขาฝาก หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านไท หมู่ที่ 4 และชุมชนบ้านท่าควน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 102 คน ณ มัสยิดมุสลิมบ้านขุนรายา ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

          โอกาสนี้ รรท.อทช. ได้พบปะทักทายและชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการป่าชายเลนสำหรับชุมชน โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อคาร์บอนเครดิต แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับชุมชน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ ที่ประชุมทั้ง 3 ชุมชน มีมติเสนอพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่ขึ้นทะเบียนป่าชายเลนสำหรับชุมชนร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมเนื้อที่ จำนวน 3,400 ไร่ พร้อมร่วมคัดเลือกเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชายเลนสำหรับชุมชนบ้านเขาฝาก ชุมชนไท และชุมชนท่าควน เพื่อเสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

 


ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง