DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องใน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านตะโละสะมิแล จ.ปัตตานี

  • 26 พ.ค. 2566
  • 49
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องใน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 บ้านตะโละสะมิแล จ.ปัตตานี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 9 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับโรงเรียนบ้านดาโต๊ะ โรงเรียนบ้านตะโละสะมิแล องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมโพธิ์ บริษัทยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด สาขาปัตตานี และชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องใน “วันป่าชายเลนแห่งชาติ” ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ป่าชายเลนบ้านตะโละสะมิแล หมู่ที่ ๒ ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี โดยมีนายสมาน เจ๊ะเตะ นายก อบต.แหลมโพธิ์ เป็นประธานเปิดพิธี และนายมนตรี หามนตรี ผอ.สทช.9 เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และร่วมสืบสานพระราชปณิธานในการปกป้อง ดูแลรักษาและปลูกฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน ปลูกป่าชายเลน จำนวน 500 ต้น ชนิดต้นโกงกางใบใหญ่และโกงกางใบเล็ก

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง