DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรม "เก็บขยะชายฝั่งในระบบนิเวศ” พื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี

  • 26 พ.ค. 2566
  • 46
กรมทะเลชายฝั่ง ร่วมกิจกรรม "เก็บขยะชายฝั่งในระบบนิเวศ” พื้นที่ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเล จ.เพชรบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ สสค. ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรม ภายใต้งบเงินอุดหนุนชุมชนชายฝั่ง ของกลุ่มประมงชายฝั่งรักษ์ป่าชายเลนบางตะบูนใน กิจกรรม "เก็บขยะชายฝั่งในระบบนิเวศ” ณ บริเวณพื้นที่ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเล ม.3 ต.บางตะบูนออก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขชุมชนเทศบาลบางตะบูน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 , 3 และ อสทล.หมู่ที่ 3 ต.บางตะบูนออก ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายและข้อสั่งการของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง