DMCR FACEBOOK

กรม ทช. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

  • 7 มิ.ย. 2566
  • 830
กรม ทช. ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ,ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดชุมพร และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 3 (ปะทิว ชุมพร) เข้าร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 ณ บ้านสามเสียน หมู่ที่ 5 ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร โดยมีนางสายสุดใจ ชุนเชาวฤทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , องค์การบริหารส่วนตำบลนาชะอัง , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ จำนวน 200 คน โดยร่วมกันปลูกต้นตะเคียนทอง ,ต้นสักทอง, ต้นพยอม ,ต้นหลุมพอ และต้นตาเสือ จำนวน 700 ต้น เนื้อที่ 12 ไร่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง