DMCR NEWS

กรมทะเลชายฝั่ง จัดใหญ่ประชุมเครือข่ายภาคีระดับประเทศ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความรู้ - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

  • 13 ก.ย. 2566
  • 499
กรมทะเลชายฝั่ง จัดใหญ่ประชุมเครือข่ายภาคีระดับประเทศ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความรู้ - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ - พัฒนาศักยภาพเครือข่าย

          วันที่ 13 กันยายน 2566 นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเครือข่ายภาคีระดับประเทศ พร้อมมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ โดยมีดร.แสงจันทร์ วายทุกข์ ผู้อำนวยการกองจัดการชุมชนชายฝั่งและเครือข่าย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 (สมุทรสาคร) ตลอดจนคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด เครือข่ายชุมชนชายฝั่งและอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ในพื้นที่ 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล เข้าร่วมประชุม จำนวนประมาณ 600 คน ณ โรงแรมฟาวน์เท่นทรี รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
          จากนั้น รรท.อทช. ได้ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการปลูกป่าชายเลนเพื่อประโยชน์จากคาร์บอนเครดิต ตลอดจนมอบรางวัล “ชุมชนชายฝั่งปลอดขยะ” ให้แก่ชุมชนชายฝั่งที่มีผลงานด้านการบริหารจัดการขยะโดดเด่น อีกทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นต้นแบบที่มีการบริหารจัดการขยะให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนทั่วไป และมอบรางวัล “เครือข่ายชุมชนชายฝั่งดีเด่น ประจำปี 2566” ให้แก่ชุมชนชายฝั่งในระดับพื้นที่ที่มีผลงานดีเด่น สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2566 ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยกรม ทช. ได้นำผู้แทนเครือข่ายฯ ทั้ง 24 จังหวัดชายฝั่งทะเล มาร่วมพูดคุยและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงกำหนดแนวทาง กรอบความคิดอันนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ภายในการประชุมเครือข่ายฯ ได้มีกิจกรรมการบรรยายถึงบทบาทหน้าที่เครือข่ายชุมชนชายฝั่ง และอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ การสรุปประเด็น ข้อเสนอแนะ โครงการประชุมภาคีเครือข่าย อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 – 10 การหารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลในด้านต่างๆ และสรุปแนวทาง และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแบบมีส่วนร่วม ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558

 

 

 


ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน
เขียนข่าว: อิทธิกร ศิริวัชรธนาตย์ นักจัดการงานทั่วไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง