DMCR NEWS

รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงาน ทส. เน้นย้ำ “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย”

  • 14 ก.ย. 2566
  • 509
รมว.ทส. มอบนโยบายการดำเนินงาน ทส. เน้นย้ำ “ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน มีวินัย”

         วันที่ 14 กันยายน 2566 พล.ต.อ.พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (รรท.อทช.) และคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 กระทรวง ทส.

          ในการนี้ พล.ต.อ.พัชรวาท ได้มอบนโยบายเพื่อให้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย และนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดต่อไป พร้อมทั้งได้มอบหลักในการปฏิบัติงาน โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ยึดหลักการทำงาน 4 ประการ ดังนี้ 1.ขยัน คือ การมาทำงานตรงเวลา ไม่เกียจคร้าน 2.ซื่อสัตย์ คือ การทำงานตรงไปตรงมา โปร่งใส 3.อดทน แม้งานจะหนักแต่ต้องสู้ ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง 4.มีวินัย ทำตามหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาสั่งงานต้องยึดถือปฏิบัติ นอกจากนี้ ได้กำชับให้ทุกคนน้อมนำพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 5 ธันวาคม 2521 ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ความตอนหนึ่งว่า “ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย”


ช่างภาพ: วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน
เขียนข่าว: จารุเดช ศรีงาม นักประชาสัมพันธ์

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง