DMCR FACEBOOK

กรม ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแผนในการสร้างบ้านปลาในพื้นที่ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

  • 18 พ.ย. 2566
  • 426
กรม ทช. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแผนในการสร้างบ้านปลาในพื้นที่ดอนหอยหลอด จ.สมุทรสงคราม

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวางแผนในการสร้างบ้านปลาในพื้นที่ดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม มี นายเกรียง มหาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 เป็นประธาน พร้อมด้วย นายนิพนธ์ ทองอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติราชการประจำ ศรชล. นาวาเอก อชิตะ กำมณี  รอง ผอ.ศรชล.จว.สส. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และปลูกจิตรสำนึกเกี่ยวกับการรักษาดูแลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน ตามโครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand (SCS SAP) โดยให้มีการดำเนินงานจัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ์ทางทะเล และโปรโมทกิจกรรมทางการประมงในพื้นที่ เช่น การทำบ้านปลา โดยมุ่งหวังให้เกิดความ ร่วมมีอระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงทะเล และปลูกจิตรสำนึกเกี่ยวกับการรักษาดูแลทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งให้ยั่งยืน มีหน่วยงานราชการ กลุ่มชุมชนชายฝั่ง ในพื้นที่ 4 ตำบลชายฝั่งทะเล จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม ประมาณ 50 คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง