DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมกับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล" ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 1 ธ.ค. 2566
  • 633
กรม ทช. ร่วมกับ มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล" ณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายเยาวชนผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล" พร้อมทั้งนำคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ร่วมศึกษาดูงานการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในการนี้มีนางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 คุณมีนา ศุภวิวรรธน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายและบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณคมสัน หงภัทรคีรี ผู้จัดการศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรม ทช. ตลอดจนคณะครู และนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในพื้นที่ เข้าร่วมจำนวน 200 คน ณ ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

          สืบเนื่องมาจาก ดำริของพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีความประสงค์จะให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานพิทักษ์ป่า บุคคล องค์กร กลุ่ม ชมรม สมาคมและอื่นๆ ที่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสวัสดิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรม การจัดฝึกอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน และอื่นๆ จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล (FMRF) และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี มีการบรรยายด้านการดำเนินงานการจัดการขยะและของเสีย การศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน นอกจากนี้มีกิจกรรมตามฐานต่างๆ อาทิ ฐานการเรียนรู้ขวดใบเดียวพิทักษ์โลก และกิจกรรมการทำ Ecobrick จากขยะพลาสติก ฐานการเรียนรู้ชุดอุปกรณ์ย่อยสลายขยะอินทรีย์แบบใช้อากาศและกิจกรรมการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ป่าชายเลน ฐานการเรียนรู้การเพาะขยายพันธุ์กล้าไม้ชายเลน และกิจกรรมการเพาะพันธุ์กล้าไม้ด้วยแก้วพลาสติก และฐานการเรียนรู้การเพิ่มมูลค่าจากเนื้อไม้ชายเลนผ่านงานกลึงไม้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในชุมชนของตนเองให้ยั่งยืนต่อไป

 

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ภาพ:วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง