DMCR NEWS

คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชน และกรมทะเลชายฝั่ง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

  • 1 ธ.ค. 2566
  • 575
คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะเครือข่ายภาคประชาชน และกรมทะเลชายฝั่ง ณ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์

           วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 14.00 น.) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำคณะฯ ลงพื้นที่พบปะกับเครือข่ายภาคประชาชน และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจักรชัย เขียวกระจ่าง ปลัดอาวุโสอำเภอปราณบุรี นางอรวิน สุนทร รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำปราณ กล่าวต้อนรับ โอกาสนี้นางสาวอาทิตา จุ้ยจู่เอี้ยม เลขานุการกรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ลนก.ทช.) นายสืบสกุล หนูไชยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 (ผอ.สทช.3) พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. ตลอดจนอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) พี่น้องชุมชนชายฝั่ง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 

 

          ในการนี้ ผอ. สทช. 3 ได้บรรยายถึงบทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงตัวแทนชุมชนชายฝั่ง นำเสนอการดำเนินกิจกรรม ดังนี้ นายสมเดช นาคดี ประธานกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง บรรยายเรื่อง ทุ่นกักขยะบริเวณเข้าและออก บริเวณป่าชายเลนปากน้ำปราณบุรี นายเจือ แคใหญ่ ประธานกลุ่มเกษตรกรทำประมงปากน้ำปราณบรรยายเรื่อง ธนาคารปูม้า และนายพิษณุพงษ์ เหล่าลาภผล ประธานกลุ่มคนรักทะเลและชายหาดปากน้ำปราณ บรรยายเรื่อง ธนาคารทะเล จากนั้น ประธานคณะกรรมาธิการฯ และคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของทั้ง 3 กลุ่ม พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ในการบริหารจัดการขยะให้กับกลุ่มชุมชนชายฝั่ง ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบัน มีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) จำนวน 29,295 คน เป็น อสทล. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 966 คน มีชุมชนชายฝั่ง 663 กลุ่ม อยู่ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 17 กลุ่ม ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จำนวน 4 กลุ่ม โดย อสทล. และชุมชนชายฝั่ง ได้ร่วมบูรณาการกับกรม ทช. มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ ยั่งยืนสืบไป

 

 

 

เขียนข่าว: สุนันทา จันทร์บุตราช นักประชาสัมพันธ์
ภาพ:วุฒิภัทร วิมุกตานนท์ นายช่างภาพชำนาญงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง