DMCR FACEBOOK

กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบสภาพป่า กรณีขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลน จ.ชุมพร

  • 7 ธ.ค. 2566
  • 440
กรมทะเลชายฝั่ง ตรวจสอบสภาพป่า กรณีขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลน จ.ชุมพร

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 โดยศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดชุมพร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร ออกตรวจสอบสภาพป่า กรณีขออนุญาตเข้าทำการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตป่าชายเลนตามมติคณะรัฐมนตรีฯในพื้นที่ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร งานสำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดทำรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร - ท่าเรือน้ำลึกระนอง และโครงการพัฒนาท่าเรือบริเวณแหลมริ่ว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ส่วนราชการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งจราจร ขอเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าชายเลน เพื่อก่อสร้างถนน ท่าเรือแหลมริ่ว และก่อร้างทางรถไฟ ช่วงชุมพร-ท่าเรือน้ำลึกระนอง ในท้องที่ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง